Integritetspolicy för Livio

Livio värnar om din personliga integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till någon av Livios kliniker eller verksamheter. Vi vill genom denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi värdesätter din personliga integritet och ditt fortsatta förtroende.
Information om hur Livioklinikerna behandlar personuppgifter om dig lämnas genom denna integritetspolicy. För dig som vårdtagare lämnas information också i samband med ditt första besök hos oss.
Vid frågor om Liviogruppens integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Personuppgiftsansvarig

Livio är personuppgiftsansvarig för Livios behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter finner du nedan under stycket ”Kontaktuppgifter”.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vårdtagare

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig den vård som du sökt, såsom ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter, uppgifter i din medicinska journal och, i förekommande fall, din fakturaadress.
Informationen samlas in från folkbokföringsregistret (SPAR) och direkt från dig, t.ex. i samband med att du lämnar information inför och vid ditt besök eller tillhandahåller oss kopior av dina journaler. Informationen samlas också in direkt från det landstinget eller den region som du tillhör.

Företagsrepresentanter

Livio samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna kontakta dig i din egenskap av representant för ett företag eller en organisation, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter, din befattning och i förekommande fall fakturauppgifter.
Informationen samlas i regel in direkt från det företag eller den organisation som du representerar, men också direkt från dig. Vid behov använder vi externa informationstjänster för att komplettera informationen.

Besökare av hemsidan

Livio samlar in (via Google Analytics) och behandlar personuppgifter om dig som besöker våra hemsidor (www.livio.se, www.livio.is, www.livio.no, www.barnmorskemotttagningen.se, www.livioeggbank.se, www.liviospermbank.se och www.liviospermbank.com) i form av teknisk information, såsom IP-adress och enhetsinformation, som behövs för att vi ska kunna analysera användningen av och utveckla våra hemsidor. Personuppgifterna samlas in i samband med att du besöker vår hemsida.

Rekrytering

Livio samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna rekrytera relevant och kvalificerad personal, såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och CV.
Informationen samlas in direkt från dig i samband med att du söker en tjänst hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och vilken laglig grund respektive behandling stödjer sig på framgår av tabellerna för 1) vårdtagare, 2) företagsrepresentant, 3) besökare på våra hemsidor och ¤) rekrytering. Se nästa sida.

Tabell 1 Vårdtagare

Tabell 1 vårdtagare

Tabell 2 Företagsrepresentant

Tabell 2 företagsrepresentant

Tabell 3 Besökare på våra hemsidor

Tabell 3 Besökare på våra hemsidor

Tabell 4 Rekrytering

Tabell 4 Rekrytering

Sociala medier

I detta sammanhang är personuppgifter alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Kontrollera noggrant vilka personuppgifter du delar med oss via Facebook. Så länge du är inloggad på ditt Facebook-konto och besöker vår Facebook-profil kan Facebook tilldela detta till din Facebook-profil. Vi påpekar uttryckligen att Meta som operatör av Facebook lagrar uppgifter om sina användare (t.ex. personuppgifter, IP-adress etc.) och kan också använda dessa uppgifter i affärssyfte. För mer information om Facebooks databehandling hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy/

Livio AB har inget inflytande över Facebooks datainsamling eller vidare behandling av data, ej heller i vilken utsträckning, var och hur länge uppgifterna lagras av Facebook,. Vi ansvarar inte för om Facebook uppfyller befintliga raderingsskyldigheter, vilka utvärderingar och kopplingar som Facebook gör med uppgifterna och till vem Facebook vidarebefordrar uppgifterna. Om du vill undvika att Facebook behandlar personuppgifter som du har överfört till oss, vänligen kontakta oss på annat sätt. Våra fullständiga kontaktuppgifter finns här i Integritetspolicyn eller på www.livio.se.

I den mån de uppgifter som du lämnar till oss via Facebook också eller uteslutande behandlas av Meta i egenskap av operatör av Facebook (insights data) är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, också ansvarig för databehandlingen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I detta avseende utförs databehandlingen på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter enligt Art. 26 GDPR, som du hittar här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

För användningen av vissa Facebook-applikationer eller produkter, t.ex. de s.k. “Facebook Business Tools”, och för databehandling som utförs som ett resultat av detta, finns dessutom ett ytterligare avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland Ltd. som gemensamt ansvarig i enlighet med Art. 26 GDPR, som kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vara säkra på att du är du och för att kunna ge en säker och god vård. För leverantörer och samarbetspartners behöver dina uppgifter för att fullgöra överenskomna avtal.
Dina personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifter sparas också den tid vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag, eller så länge det krävs för att bevaka våra rättsliga intressen.
Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.
Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget eller organisationen. Radering sker när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller när en företagsrepresentant så begär

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Livio strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Livio överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Livio att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Livio använder leverantörer av programvara (t.ex. Google och Facebook/Meta) med servrar i USA. Genom vår användning av dessa leverantörers tjänster och programvaror kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av Livios webbplatser kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Livio har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med leverantörerna. Mer information om standardavtalsklausulerna och andra skyddsåtgärder finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, https://www.imy.se/.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Under förutsättning att Livio är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information ska vara skriftlig och skickas till Livio på den adress som anges nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse, komplettering och radering

Livio kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Rätt till begränsning av behandling och rätt att göra invändningar

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

Klagomål

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att göra vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Om vi trots detta, enligt din mening, inte lyckas med detta, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Ansvarig för databehandlingen enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Livio AB. Kontakta OSS  om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter.

Livio AB
Org.nr: 556589-3319
S:t Göransgatan 126
112 45 Stockholm

E-postadress: dataskydd@livio.se

Ändringar

Livio har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Livio att publicera den justerade integritetspolicyn på www.livio.se med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera vårdtagare och samarbetspartners.